GARIS PANDUAN PEROLEHAN HARTANAH OLEH  WARGANEGARA / SYARIKAT ASING BAGI NEGERI PULAU PINANG
 
 

Pengenalan

Perolehan hartanah berkenaan dapat  dijelaskan seperti berikut:-
(a)     Seksyen 433B Kanun Tanah Negara memperuntukkan bahawa warganegara / syarikat asing boleh memperolehi hartanah hanya dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri.
(b)     Perolehan hartanah oleh warganegara asing boleh berlaku dengan cara pembelian dengan menandatangani surat perjanjian jualbeli, melalui warisan harta pesaka anggota keluarga yang meninggal dunia atau melalui pemberian atas dasar kasih sayang dari anggota keluarga.
(c)     Perolehan hartanah oleh syarikat asing boleh berlaku dengan cara pembelian dengan menandatangani surat perjanjian jual beli.
 

1.  HARGA KAWALAN BAGI HARTANAH DI NEGERI PULAU PINANG MULAI 1 JULAI 2012

     a)  Mulai 1 Julai 2012, harga kawalan minima bagi hartanah di Negeri Pulau Pinang adalah seperti berikut:

         i)   Hartanah  berstrata – RM 1 juta  bagi  kawasan  Pulau  dan Seberang Perai.

        ii)  Hartanah ‘landed’ –   RM2   juta  bagi  kawasan  Pulau  dan RM1 juta   bagi kawasan

              Seberang Perai (termasuk landed strata)

Harga minima ini adalah tertakluk kepada TARIKH SETEM DIMETERAI iaitu mulai 1 Julai 2012.

 
Bagi (a) (i) dan (ii) ini tidak  ada had bilangan pembelian.
       b)   Perolehan  unit  kediaman  di bawah program ‘Malaysia My Second Home (MM2H)’ kekal
             di paras harga kawalan minima RM500,000.00, tetapi terhad kepada pembelian dua (2)
               unit sahaja.
       c)   Perolehan  hartanah oleh warga negara asing yang bertaraf penduduk tetap (PR)
              kekal di paras harga kawalan RM250,000.00.
       d)   Kawalan harga minima ini tidak terpakai kepada pindahmilik  daripada wasi (executor)
              kepada waris di bawah transmission harta pesaka atau yang melibatkan
             perintah mahkamah.
 
 
2.TANAH YANG BERKATEGORI / SYARAT PERTANIAN
 
(i)  SEKATAN

Warganegara / Syarikat Asing tidak dibenarkan:

      (a) Memiliki tanah pertanian kecuali jika kelonggaran diberi seperti di perenggan (ii) di bawah;
      (b) Mengambil bahagian di dalam lelongan tanah pertanian di bawah Seksyen 256 dan 260
            Kanun Tanah Negara
 
(ii)  KELONGGARAN
Permohonan untuk memiliki tanah pertanian oleh Warganegara Asing  berkeluasan
sekurang-kurangnya lima (5) ekar boleh dipertimbangkan sekiranya:
      (a) Menjalankan aktiviti pertanian secara komersial menggunakan teknologi tinggi atau moden.
      (b) Menjalankan aktiviti pertanian bagi menghasilkan produk untuk diekspot.
      (c) Untuk pembangunan pertanian berbentuk teknologi tinggi yang disahkan oleh
            badan-badan seperti PORLA, PORIM, MARDI dan sebagainya.
      (d) Sebagai kawasan tambahan kepada tanah industri yang telah diluluskan.
      (e) Sebagai kawasan uantuk pengeluaran bahan mentah yang menyokong
            industri yang telah mendapat kelulusan.
       (f) Untuk menempatkan semula industri yang tidak lagi sesuai  di lokasi sekarang.
      (g) Untuk dibangunkan sebagai kawasan agro pelancongan, marina, padang golf,
           ‘holiday homes’ dan sebagainya.
      (h) Tanah pertanian yang terletak di dalam kawasan bandar yang mengikut
             Pelan Tampatan dizonkan untuk kegunaan selain dari pertanian.
      (I) Pihak Berkuasa Negeri menganggapkan projek tersebut perlu dilaksanakan.
 
(iii) SYARAT-SYARAT SEMASA MENGEMUKAKAN PERMOHONAN
 
(a) Syarikat tersebut hendaklah dimiliki sekurang-kurangnya 30% oleh warganegara Malaysia.
(b) Terbukti manfaat telah disalurkan melalui projek bersepadu atau proses hiliran.
(c)  Ada permintaan pasaran ke atas produk yang dikeluarkan.
(d) Menggunakan tenaga pekerja yang terdiri dari warganegara Malaysia.
(e) Sekiranya untuk tujuan 1(ii) (d) – (f), syarat tambahan ialah:-
          (i) Industri yang sedang berjalan mematuhi semua yang telah
                dikenakan oleh Kerajaan;
          (ii) Terbukti telah terlaksana pemindahan teknologi dan
              kemahiran kepada penduduk tempatan;
         (iii) Tidak berlaku pencemaran alam sekitar;
          (iv) Sesuai dari segi perancangan.
(f) Syarat tambahan dikenakan kepada mereka yang hendak membangunkan
    projek pelancongan,iaitu hendaklah terbukti berpengalaman dalam bidang
    tersebut di tempat lain.
(g) Lain-lain syarat boleh ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri dari semasa ke semasa.
 
(iv) SYARAT SETELAH MENDAPAT KELULUSAN
 
Bagi tujuan yang tersebut di jumlah kata 1(ii) (d) – (h) pemilik hendaklah mengemukakan permohonan ubah syarat tanah dari pertanian kepada kegunaan lain dalam tempoh dua   (2) bulan dari tarikh kelulusan pindah milik.  Selepas tarikh tersebut, kelulusan akan terbatal.  Untuk projek pelancongan yang disebut di jumlah kata 1(ii) (g), syarat-syarat tambahan ialah:-
 •            * Mempunyai bentuk seni bina yang melambangkan ciri-ciri Malaysia.
 •            * Mengekalkan keadaan alam semula jadi.
 •            * Pajakan tidak lebih daripada 60 tahun.

(v) TATACARA
 
Permohonan hendaklah disertakan dengan:
 
(a) Pelan konsep projek
(b) Penyatakan milik saham
(c)Laporan kemungkinan projek, pekerjaan yang akan diwujudkan, punca
    pembekalan pekerjaan, pengalaman mereka yang terlibat dengan projek
    dan jadual pelaksanaan projek.
 
3.TANAH YANG BERKATEGORI / SYARAT BANGUNAN
 
(i) SEKATAN
Warganegara Asing tidak boleh membeli tanah bangunan kediaman
yang dinyatakan di bawah ini:
 
(a) Rumah teres kos rendah dan kos sederhana
(b) Rumah pangsa kos rendah dan kos sederhana
(c) Rumah kuota Bumiputera
(d) Rumah kediaman atas tanah rizab Melayu
(e) Tanah yang dikeluarkan Perintah Jual di bawah Seksyen 256
      dan 260 Kanun Tanah Negara.

(ii) KELONGGARAN
Mulai 3.7.2002 Warganegara / Syarikat Asing dibenarkan memperolehi
semua jenis unit kediaman yang terdiri daripada bangunan lama atau projek baru.

(iii) SYARAT-SYARAT SEMASA MENGEMUKAKAN PERMOHONAN
(a) Harga pembelian akan dikaji dari semasa ke semasa.
(b) Lain-lain syarat boleh ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri dari semasa ke semasa.
(c) Warganegara Asing / Syarikat Asing hanya cuma dibenarkan menjual semua harta yang
dibelinya selepas 3 tahun dari tarikh surat Perjanjian Jualbeli.
 
 
4. TANAH BANGUNAN UNTUK KEGUNAAN PERNIAGAAN
 
(i) SEKATAN
Warganegara Asing tidak boleh memiliki tanah bangunan perniagaan jenis 
yang dinyatakan di bawah ini:
(a) Kedai kos rendah
(b) Gerai
(c) Bengkel perkhidmatan
(d) Tanah yang dikeluarkan Perintah Jual di bawah Seksyen 256 dan 260 Kanun Tanah Negara.

(ii) KELONGGARAN
Mulai 3.7.2002 Warganegara / Syarikat Asing dibenarkan memperolehi semua jenis unit kediaman       
yang terdiri daripada bangunan lama atau projek baru.
Warganegara / Syarikat Asing juga boleh memiliki tanah jenis bangunan untuk perniagaan yang 
dinyatakan di bawah ini:-
(a) Tanah untuk hospital swasta tertakluk kepada kebenaran membuka
     hospital dari Kementerian Kesihatan.
(b) Tanah untuk sekolah swasta tertakluk kepada kelulusan Kementerian Pendidikan.
(c) Tanah untuk bangunan hotel.

(iii) SYARAT DAN TATACARA
(a) Sama seperti untuk rumah kediaman.
(b) Warganegara Asing / Syarikat Asing hanya cuma dibenarkan menjual semua
     harta yang dibelinya selepas  3 tahun dari tarikh surat Perjanjian Jual-beli.
 
  
5. TANAH YANG BERKATEGORI / SYARAT PERINDUSTRIAN
 
(i) SYARAT-SYARAT SEMASA MENGEMUKAKAN PERMOHONAN

(a) Lain-lain syarat boleh ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri dari semasa ke semasa.
(b) Warganegara Asing / Syarikat Asing hanya cuma dibenarkan menjual
     semua harta yang dibelinya selepas 3 tahun dari tarikh surat Perjanjian Jualbeli.
 
6.BAYARAN PROSES
 
Bayaran proses bagi permohonan untuk memindah milik tanah oleh warganegara  / syarikat asing yang berkuatkuasa mulai 01 Mac 2013 adalah seperti berikut dan bayaran hendaklah dikemukakan kepada Pengarah Tanah dan Galian Negeri Pulau Pinang:-
 

Perkara

Individu

(Warganegara Asing)

Individu

(Penduduk Tetap)

 

Syarikat

 

RM

Per Lot / Unit

RM

Per Lot / Unit

RM

Per Lot / Unit

 

a)Bangunan Kediaman

 

10,000.00

2,000.00

 

20,000.00

b)Bangunan Perniagaan

 

20,000.00

4,000.00

40,000.00

c)Pertanian

20,000.00

4,000.00

40,000.00

 
7. PENGECUALIAN
 
6.1  Semua urusan jual-beli hartanah yang dibuat secara surat perjanjian  serah hak pada atau sebelum 31     Disember, 1992 dan disetemkan dengan sempurna mengikut Akta Setem 1949 tidak tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan di atas, tetapi pembeli perlu membuat permohonan dengan melampirkan surat perjanjian / serah hak tersebut sebagai bukti kelulusan akan diberikan.
 
6.2  Bagi pemegang kad pengenalan merah yang mempunyai taraf penduduk tetap (PR) adalah dijangka mereka akan menghadapi masalah untuk memiliki rumah jika garis panduan seperti di atas dikenakan.  Oleh itu, adalah dicadangkan supaya permohonan mereka diberi pertimbangan mengikut merit tiap-tiap kes.
 
8.RAYUAN
 
Sekiranya permohonan ditolak, rayuan boleh dikemukakan kepada
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian untuk pertimbangan semula.

 
9.BORANG PERMOHONAN
 
Borang permohonan WNA 1 atau WNA 2 boleh diperolehi dengan percuma dari Pejabat Pengarah Tanah dan  Galian Negeri Pulau Pinang. 

Borang WNA 1 – Permohonan Daripada Warganegara Asing
Borang WNA 2 – Permohonan Daripada Syarikat Asing


10.DOKUMEN YANG DIPERLUKAN 

Permohonan hendaklah disertakan dokumen-dokumen berikut:-
a) Satu salinan Borang Permohonan Perolehan Hartanah oleh Warganegara/ Syarikat Asing
b) *Satu (1) salinan fotostat Passport
c) *Satu (1) salinan fotostat Suratan Hakmilik.
d) *Satu (1) salinan resit cukai tanah semasa.
e) *Satu (1) salinan Surat Perjanjian Jualbeli tanah yang berkenaan
f) *Satu (1) salinan surat kelulusan dari Kementerian Pelancongan/Imigresen bagi permohonan melalui program Malaysia My Second Home

g) *Sekiranya tanah pemberian dari suami atau isteri, sertakan salinan surat nikah atau Sijil Pendaftaran Perkahwinan.

h) *Sekiranya tanah pemberian dari ibu atau bapa, sertakan salinan surat beranak penerima.
i) Surat kebenaran dari pihak yang mempunyai kepentingan seperti pemegang gadaian.
j) Sekiranya transaksi melibatkan syarikat atau pertubuhan sebagai pembeli, sertakan Memorandum And Articles Of Association, Resolusi Lembaga Pengarah dan maklumat mengenai pemilikan saham syarikat
k) Kertas kerja konsep projek sekiranya tanah akan dibangunkan untuk pembangunan pertanian berbentuk teknologi tinggi, kawasan pelancongan, marina, padang golf, ‘holiday homes’ dan sebagainya.
   * Salinan diakui sah

PERMOHONAN KEBENARAN PIHAK BERKUASA NEGERI UNTUK MEMINDAHMILIK/ MENCAGAR/ MEMAJAK TANAH-TANAH YANG MEMPUNYAI SEKATAN KEPENTINGAN

Maklumat Am

Kebenaran Pihak Berkuasa Negeri adalah diperlukan bagi tanah-tanah yang mempunyai SEKATAN KEPENTINGAN.

a. Prosedur

 1. Semua permohonan untuk mendapatkan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri hendaklah dibuat melalui Pejabat Tanah Dan Galian Pulau Pinang.
 2. Permohonan hendaklah dibuat oleh pemilik tanah sendiri ataupun melalui Pihak Guaman yang dilantik oleh kedua-dua pihak (Penjual dan Pembeli).
 3. Permohonan hendaklah disertakan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan.

b. Dokumen

 • Mengisi borang PMC 1 yang ditandatangani oleh pihak penjual dan pembeli (Kategori kegunaan tanah - Bangunan kediaman perniagaan/tanah pertanian).
 • Mengisi Borang PMC 2 - yang ditandatangani oleh Pihak Penjual/Pembeli (Kategori kegunaan tanah - Perindustrian).
 • Mengisi Borang KP 5 - 1E (Pajakan tanah) yang ditandatangani oleh pemilik tanah berkenaan dan pihak pemajak.
 • Satu salinan dokumen hakmilik tanah.
 • Satu salinan Memorandum Of Article sekiranya permohonan dibuat oleh syarikat.
 • Surat Kuasa Wakil (P.A) yang didaftarkan di Mahkamah Tinggi dan Pejabat Tanah sekiranya permohonan dibuat oleh wakil pemilik tanah.
 • Salinan Geran mengenai probet serta will.
 • Satu salinan surat perjanjian jual beli.
 • Satu salinan Borang ‘T’ sebagai permohonan dibuat melalui Pentadbir Harta Pesaka.
 • Surat tawaran bank bagi permohonan untuk mencagar tanah.
 • Satu salinan kad pengenalan penjual/pembeli sekiranya permohonan pindahmilik melibatkan pertalian persaudaraan.
 • Satu salinan kad pengenalan pemohon (Penjual dan pembeli sekiranya diperlukan).
 • Surat penjamin jual beli diantara tuan tanah dengan pembeli pertama sekiranya hakmilik tanah belum didaftarkan ke atas nama pemohon (Prinsipal Aggrement).
 • Satu salinan Resolusi Syarikat.
 • Semua permohonan hendaklah diisikan dalam 2 salinan.

C. Bayaran Yang dikenakan

1. Tanah Kategori Kediaman

a) 0.1% daripada harga jualan berdasarkan
    ringgit yang hampir dan minimum              -     RM100.00

b) 0.1% daripada harga cagaran berdasarkan 
     ringgit yang hampir dan minimum             -     RM200.00

c)Permohonan untuk pajakan                       -     RM200.00

2. Tanah Kategori Perniagaan

a) 0.1% daripada harga jualan berdasarkan
     ringgit yang hampir dan minimum           -     RM200.00

b) 0.1% daripada harga cagaran berdasarkan 
     ringgit yang hampir dan minimum          -     RM200.00

c)Permohonan untuk pajakan                     -     RM200.00

3. Tanah Kategori Perindustrian

a) 0.1% daripada harga jualan berdasarkan
     ringgit yang hampir dan minimum          -     RM300.00

b) 0.1% daripada harga cagaran berdasarkan 
     ringgit yang hampir dan minimum          -     RM300.00

c)Permohonan untuk pajakan                     -     RM300.00

4. Tanah Kategori Pertanian

a) 0.1% daripada harga jualan berdasarkan
     ringgit yang hampir dan minimum           -     RM100.00

b) 0.1% daripada harga cagaran berdasarkan 
     ringgit yang hampir dan minimum            -     RM100.00

c)Permohonan untuk pajakan                         -    RM100.00

(Bayaran mengikut Penang Land Rules 1965) Pindaan 2005).

D. Kuasa Yang Meluluskan

 1. Pengarah Tanah dan Galian, Pulau Pinang.
 2. Jawatankuasa Tanah Negeri
 3. Majlis Mesyuarat Kerajaan

Untuk tujuan mencagar

Tanah Perindustrian -         RM20 juta ke atas

Tanah Kediaman       -          RM2   juta ke atas

Tanah Perniagaan   -           RM4   juta ke atas

Tanah Pertanian       -           RM500 ribu ke atas

          (Mengikut Kertas Majlis Mesyuarat Kerajaan pada 12.9.2001 Kertas Bil. 709/2001).

1. Definisi

Penyerahan dan berimilik semula ini bermaksud pemohon menyerah lot tanah atau beberapa lot tanah yang bersempadan kepada kerajaan dan serta merta memohon untuk pemberimilikan semula tapak yang sama dalam bentuk plot-plot yang dipecah sempadan tanpa kehilangan status dan taraf pemberimilikan ke atas tanah itu
 

2. Peruntukan Undang-Undang 
    
Seksyen yang berkaitan ialah Seksyen 204A hingaa 204H, Kanun Tanah Negara 1965. Ianya boleh dianggap sebagai alternatif kepada Seksyen 12A dan Seksyen 137, Kanun Tanah Negara 1965.


3.
Cara-cara Memohon

3.1 Permohonan boleh dibuat bagi tanah-tanah yang dipegang di bawah hakmilik kekal (FT) dan / atau hakmilik sementara (QT).

3.2 Dua atau lebih lot-lot dipegang dibawah hakmilik kekal atau hakmilik sementara atau kombinasi kedua-duanya di mana ianya bersempadan di antara satu sama lain yang dipegang oleh pemilik atau pemilik-pemilik yang sama.

3.3 Status pegangan tanah yang diluluskan pemberimilikan semula tidak boleh kurang di bawah hakmilik kekal, maka tanah yang diluluskan pemberimilikan semula juga hendaklah hakmilik secara pegangan kekal.

3.4 Pihak Berkuasa Negeri berhak untuk melulus atau menolak permohonan. Sekiranya permohonan ditolak ianya tidak boleh dicabar di mahkamah.

3.5 Syarat-syarat untuk kelulusan permohonan penyerahan tanah dan pemberimilikan semula adalah seperti berikut :

i. Unit-unit lot yang diluluskan pemberimilikan semula adalah sesuai dari segi bentuk dan luas kawasan, dan sesuai dengan cadangan kegunaannya.

ii. Cukai tanah ke atas lot berkenaan telah dijelaskan sepenuhnya.

iii. Tanah yang terlibat tidak tertakluk kepada mana-mana tindakan mahkamah.

iv. Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berdaftar ke atas tanah iaitu pemegang kaveat, pemegang kaveat lien dan pemegang gadaian memberi kebenaran untuk membuat permohonan.

3.6 Permohonan hendaklah dibuat melalui Borang 12D oleh tuan tanah berdaftar atau pihak-pihak yang diberikuasa olehnya kepada Pentadbir Tanah Daerah dan disertakan dengan perkara-perkara berikut :-

a. Pelan tataatur yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan

b. 4 keping pelan tataatur saiz 4A {Seksyen 204(D)(1)(d) KTN}

c. Bayaran proses permohonan {Seksyen 204(D)(1)(a) KTN}

d. Salinan suratan hakmilik {Seksyen 204(D)(1)(e) KTN}

e. Salinan surat kebenaran bertulis daripada pemegang kaveat, pemegang kaveat lien dan / atau pemegang gadaian. {Seksyen 204(D)(1)(b) KTN}

f. Dokumen Surat Kuasa Wakil (jika berkaitan). {Seksyen 157(A) KTN}

3.7 Resit bayaran akan dikeluarkan serta merta bagi permohonan yang lengkap sebagai akuan penerimaan permohonan.

1. Definisi

Dua lot tanah atau lebih yang dipegang oleh seorang tuanpunya di bawah hakmilik berasingan, boleh disatukan supaya menjadi satu lot yang dipegang di bawah satu hakmilik sahaja.

2. Peruntukan Undang-Undang 

Seksyen 146(1) Kanun Tanah Negara memperuntukan :

 • Hakmilik-hakmilik tersebut hendaklah hakmilik tetap atau hakmilik sementara sambungan dari hakmilik tetap;
 • Hakmilik-hakmilik tersebut mempunyai Mukim / Bandar / Pekan / yang sama; dan
 • Adalah dianggap berdampingan jika tiap-tiap satunya berkongsi satu sempadan.

  2.1 Syarat-syarat penyatuan tanah (Seksyen 147 (2)(3))

  a. Untuk penyatuan tanah, syarat-syarat yang sama dengan syarat-syarat pecah sempadan tanah di bawah seksyen 136(1)(a) hingga (g) adalah mutatis mutandis. Walau bagaimanapun, syarat dalam Seksyen (1)(h) berkaitan dengan jalan keluar masuk adalah dikecuali.

  b. Keizinan Pihak berkuasa Negeri hendaklah diperolehi terlebih dahulu sebelum penyatuan diluluskan jika terdapat perkara-perkara berikut ke atas tanah berkenaan;

  i. keluasan kesemua tanah yang disatukan itu yang dipegang di bawah hakmilik Pejabat Tanah melebihi 4 hektar;

  ii. Jika lot yang hendak disatukan itu adalah dipegang sebahagiannya di bawah hakmilik Pejabat Tanah dan sebahagiannya lagi dibawah hakmilik Pejabat pendaftar;

  iii. Jika terdapat ketidaksamaan di antara mana-mana lot yang hendak dicantum dari segi tempoh pegangan, kadar cukai, dan syarat kegunaan tanah, syarat dan sekatan kepentingan.

  c. Keizinan (Sanction) Pihak Berkuasa Negeri terhadap penyatuan tanah dalam keadaan di para 2.2 (b)(i) atau (ii) di atas hendaklah dianggap sebagai kelulusan supaya tanah yang disatukan itu dipegang di bawah hakmilik Pejabat Pendaftar. Jika berlaku keadaan seperti di para 2.2 (b) (iii), Pihak Berkuasa Negeri semasa mengizinkan penyatuan tanah, boleh memberi arahan-arahan yang difikirkan perlu seperti berikut;

 •  
  1. Jika tidak sama mengenai tempoh pegangan – tentukan tempoh pegangan tanah yang disatukan
  2. Jika tidak sama mengenai cukai – tetapkan kadar cukai yang perlu dikenakan.
  3. Jika tidak sama mengenai penggunaan tanah – tetapkan jenis penggunaan tanah yang patut dikenakan.
  4. Jika tidak sama mengenai syarat nyata atau sekatan kepentingan – nyatakan syarat nyata atau sekatan kepentingan yang perlu dikenakan.

               2.2       Bayaran yang boleh dikenakan apabila diluluskan ialah :

           a.         Bayaran upah ukur
           b.         Bayaran bagi menyediakan dan mendaftarkan hakmilik-hakmilik
           c.         Premium tambahan (jika perlu)

3.CARA MEMOHON

3.1 
Permohonan hendaklah dibuat di Pejabat Daerah dan Tanah yang berkenaan dengan menggunakan Borang 9C, (8 salinan) dan disertakan dengan perkara-perkara berikut :-

a. Bayaran proses permohonan
( Seksyen 148 (1)(a) KTN mengikut Penang Land Rules kadarnya ialah RM 50.00 bagi setiap plot baru yang wujud dengan bayaran minima RM 200.00 )

b. 12 salinan pelan penyatuan yang telah diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan ( MPPP/MPSP ) yang menunjukkan lot-lot yang hendak disatukan.

c. Salinan surat persetujuan daripada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berdaftar ke atas tanah. 

d. Salinan dokumen-dokumen Memorandum of Articles of Association (jika berkaitan)

e. Salinan dokumen Surat Kuasa Wakil (Power of Attorney) (jika berkaitan)

f. Salinan bil cukai tanah yang telah dijelaskan.

g. Surat perlantikan daripada Jurukur Berlesen.

h. Borang 12B – jika perlu.

i. Salinan Dokumen Hakmilik Daftar.

3.2 Resit bayaran akan dikeluarkan serta merta bagi permohonan yang lengkap sebagai akuan penerimaan permohonan.

1. Definisi

Takrif pecah bahagian tanah ialah tanah yang dipegang di bawah hakmilik tetap (sama ada Hakmilik Pejabat Pendaftar atau Hakmilik Pejabat Tanah) yang dipegang oleh dua orang atau lebih sebagai tuan punya bersama adalah dipecah bahagikan supaya tertakluk pada tiap-tiap seorang daripada mereka itu di bawah satu hakmilik yang berasingan (yang keluasanya adalah sehampir mungkin kepada bahagiannya). Walau bagaimanapun, tidak semestinya setiap tuanpunya bersama diberikan hakmilik berasingan. Mereka yang masih ingin meneruskan pemilikan bersama boleh mengekalkan haknya bersamaan dengan bahagiannya. (Sek. 140(1)(a), (b). terdapat tiga aliran pecah bahagian tanah iaitu secara biasa, syer majoriti dan proses mahkamah.

2.Peruntukan Undang-Undang

Seksyen 140(2)(a)(b)

2.1 Jika tiada apa-apa arahan yang bertentangan, Pengarah Tanah dan Galian adalah diberikuasa melulus bagi tanah yang dipegang di bawah hakmilik Pejabat Pendaftar dan Pentadbir Tanah bagi tanah-tanah yang dipegang di bawah hakmilik Pejabat Tanah.

2.2 Pemohon yang layak membuat permohonan ialah tuan punya tanah (kesemua), tuan punya tanah pemegang syer majoriti, pemegang surat kuasa wakil dan seorang Pentadbir di bawah surat kuasa mentadbir. Permohonan pecah bahagian tanah hendaklah menggunakan Borang 9B dan disertakan dengan :

a. bayaran seperti yang ditetapkan.

b. Pelan yang menunjukkan pecah bahagian yang dicadangkan

c. Pelan sebanyak yang diperlukan (jika dinyatakan) atau sebagaimana yang diperlukan oleh Pentadbir Tanah seperti di seksyen 136(1)(c)

d. Persetujuan bertulis oleh mana-mana tuanpunya bersama yang tidak menyertai pecah bahagian berkenaan (isitu tidak menandatangani tetapi membenarkan pecah bahagian dibuat). (Sek. 142(1))

2.3 Syarat-syarat Sek. 142(1)

Pecah bahagian tanah hanya boleh diluluskan jika memenuhi syarat-syarat berikut :

a. Persetujuan tuanpunya bersama tanah untuk dipecah bahagian. Walau bagaimanapun, tuan punya bersama yang memegang majoriti syer boleh membuat permohonan pecah bahagian tanah tanpa kebenaran tuanpunya bersama yang lain.

b. Memenuhi kehendak kelulusan yang hendak diletakhak kepada tiap-tiap tuanpunya bersama.

c. Syarat-syarat lain yang sama seperti pecah sempadan ‘mutatis mutandis’

d. Tiada hasil terhutang

e. Persetujuan daripada orang / badan yang mempunyai kepentingan tertentu ke atas tanah itu.

f. Bentuk yang bersesuaian

g. Ada keperluan jalan keluar masuk. Walau bagaimanapun, PTG/PT boleh mengecualikan pemakaian syarat Sek. 136(1)(h) mengenai akses pecah bahagian tanah yang tertakluk kepada kategori ‘Pertanian”.

2.4 Permohonan oleh pemegang syer majoriti Seksyen 141A, 142(3)(4)

2.4.1 Memperuntukan hak tuanpunya bersama yang syer majoriti boleh memohon pecah bahagian tanah tanpa kebenaran tuanpunya bersama yang lain. Maksud majoriti di sini ialah ‘simple majoriti’

2.4.2 Jika permohonan sedemikian diterima, Pentadbir Tanah hendaklah memberitahu tuanpunya bersama yang lain. Sebarang bantahan beserta dengan alas an-alasan hendaklah dikemukakan kepada Pentadbir Tanah dalam tempoh 28 hari dari tarikh pemberitahuan tersebut.

2.4.3 Selepas tempoh tersebut, Pentadbir Tanah handaklah dibuat di dalam Borang 2A dan disampaikan kepada pemohon dan tuanpunya bersama yang lain.

2.4.4 Jika ada alas an-alasan yang munasabah, Pentadbir Tanah boleh menolak atau mengesyorkan kepada pihak berkuasa yang menimbangkan permohonan, supaya menolak permohonan itu. Jika tiada alas an yang munasabah, Pentadbr Tanah boleh meluluskan permohonan atau mengesyorkan kepada pihak berkuasa yang menimbangkan supaya permohonan diluluskan.

2.5 Bayaran yang boleh dikenakan (Seksyen 143(4)(a)(b)

Bayaran-bayaran yang boleh dikenakan apabila permohonan diluluskan ialah:
                        a.         Bayaran ukur
                        b.         Bayaran bagi menyediakan dan mendaftarkan hakmilik-hakmilik

2.6 Pecah bahagi tanah secara mahkamah ( Seksyen 145(1) )

Dalam kes tanah dipegang bersama dan salah seorang dari tuanpunya bersama tidak menyertai pecah bahagian tersebut, tuanpunya bersama yang lain bolehlah membuat permohonan ke Mahkamah untuk menamatkan pemilikan bersama itu.

2.7 Mahkamah apabila membuat keputusan bolehlah memerintahkan :(Seksyen 145(2))

a. supaya permohonan itu ditimbangkan seolah-olah permohonan itu telah dipersetujui oleh semua tuanpunya bersama

b. supaya sebahagian tuanpunya bersama dijual kepada salah seorang tuanpunya yang lain

c. supaya tanah itu dijual

 

3.CARA MEMOHON
3.1 Permohonan hendaklah dibuat di Pejabat Daerah dan Tanah yang berkenaan dengan menggunakan Borang 9A, (8 salinan) dan disertakan dengan perkara-perkara berikut 

a. Bayaran proses permohonan

( Seksyen 137 (1)(a) KTN mengikut Penang Land Rules kadarnya ialah RM 50.00 bagi setiap plot baru yang wujud dengan bayaran minima RM 200.00 )

b. Borang 12B sebanyak 8 salinan pelan pecah sempadan yang telah diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan ( MPPP/MPSP ), bersama dengan pelan hitungan (pre-compulation plan) dan 4 salinan pelan saiz A4.

c. Salinan surat persetujuan daipada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berdaftar ke atas tanah.

d. Satu persetujuan bertulis bagi membuat permohonan daripada pemilik-pemilik tanah yang lain yang tidak menandatangani boring permohonan.

e. Salinan dokumen Surat Kuasa Wakil (Power of Attorney) sekiranya pemohonan dibuat oleh pemegang surat kuasa wakil.

f. Salinan bil cukai tanah yang telah dijelaskan.