Other Districts

Permohonan Pendudukan Sementara (TOL)

1.         Pendahuluan

1.1

Pengeluaran Lesen Pendudukan Sementara adalah salah satu daripada cara-cara kerajaan melupuskan tanah. LPS hanya boleh dikeluarkan ke atas tanah-tanah berikut:-

a) Tanah Kerajaan

b) Tanah lombong yang tidak lagi digunakan bagi maksud perlombongan

c) Tanah rezab yang tidak digunakan bagi maksud ianya dirizabkan.

1.2 Peruntukan-peruntukan yang berkaitan ialah Seksyen 65 / 69 KTN

2.         Ciri-Ciri Utama/Perkara-Perkara Penting

2.1 

LPS tidak boleh dikeluarkan ke atas tanah-tanah yang diwartakan di bawah Akta Perhutanan Negara, 1984.

2.2

Satu LPS hanya boleh dikeluarkan kepada satu orang atau agensi/ perbadanan/syarikat dan sebagainya.

2.3

LPS tidak boleh dikeluarkan bagi tujuan mengeluarkan bahan-bahan perhutanan dan bahan-bahan mineral/galian.

2.4

LPS yang dikeluarkan adalah tertakluk kepada syarat-syarat seperti berikut:

a) Tiap-tiap LPS yang dikeluarkan akan tamat tempoh pada penghujung tiap-tiap tahun. Walau bagaimanapun, lesen boleh ditamatkan lebih awal jika pemegangnya melanggar syarat-syarat LPS yang ditetapkan atau ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri.

b) Ianya hanya boleh digunakan bagi maksud yang dinyatakan dalam LPS sahaja.

c) Ianya tidak boleh digunakan untuk mendirikan bangunan/struktur kekal.

d) Ianya boleh diperbaharui tiap-tiap tahun, tetapi terhad sehingga tiga kali pembaharuan

e) Ianya tidak boleh berpindah milik