Search
Search Only:
Total: 12 results found.

<span class="highlight">Kebenaran</span> Pindahmilik/Mencagar/Memajak

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

PERMOHONAN KEBENARAN PIHAK BERKUASA NEGERI UNTUK MEMINDAHMILIK/ MENCAGAR/ MEMAJAK TANAH-TANAH YANG MEMPUNYAI SEKATAN KEPENTINGAN Maklumat Am Kebenaran Pihak Berkuasa Negeri adalah diperlukan bagi tanah-tanah ...

Piagam Pelanggan Unit Penguatkuasaan & Teknikal

Created on 19 May 2017. Posted in Piagam Pelanggan

... )   Fail PTSPS/AM/67 – ( Tanah Bukit )   Fail PTSPS/AM/148 – ( Kebenaran Merancang)   Fail PTSPS/AM/78 – ( Enakmen Air)   Fail ...

Piagam Pelanggan Unit Pembangunan & Pelupusan

Created on 19 May 2017. Posted in Piagam Pelanggan

... 4 minggu   Permohonan Kebenaran menggunakan Tanah Kerajaan   3 minggu   Permohonan Permit 4B 10 minggu   Permohonan Permit 4C 10 minggu   ...

Data Terbuka Kerajaan 1.0

Created on 01 June 2016. Posted in Uncategorised

... ini Pemilik data memberi kebenaran penggunaan data tanpa sebarang caj. 2. Pengguna boleh melaksanakan perkara yang berikut: (i) Salin, terbit, edar dan pindah data; (ii) Adaptasi data; (iii) Guna ...

Unit Pelupusan Tanah

Created on 20 March 2013. Posted in Unit Pengurusan Tanah

... untuk Sijil Kebenaran Carigali (SKC) dan Pajakan Lombong (SL/PL). Permohonan tanah dibawah dasar penswastaan. Permohonan rayuan pengurangan premium. Permohonan pecah bahagian bangunan dan pendaftaran ...

Perolehan Tanah oleh Warganegara Asing

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... Seksyen 433B Kanun Tanah Negara memperuntukkan bahawa warganegara / syarikat asing boleh memperolehi hartanah hanya dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri. (b)     Perolehan hartanah oleh warganegara ...

Penyerahan & Pemberimilikan Semula

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... kepada mana-mana tindakan mahkamah. iv. Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berdaftar ke atas tanah iaitu pemegang kaveat, pemegang kaveat lien dan pemegang gadaian memberi kebenaran untuk membuat ...

Pecah Bahagian

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... tanah tanpa kebenaran tuanpunya bersama yang lain. b. Memenuhi kehendak kelulusan yang hendak diletakhak kepada tiap-tiap tuanpunya bersama. c. Syarat-syarat lain yang sama seperti pecah sempadan ‘mutatis ...

Lesen Pendudukan Sementara

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... kebenaran bertulis yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri telah didapati terlebih dahulu. (4) Tiap-tiap lesen pendudukan sementara selain dari yang mana Seksyen 69 dipakai hendaklah dibuat di atas ...

Panduan Pemberimilikan Tanah Kerajaan

Created on 07 March 2013. Posted in Panduan & Polisi Jabatan

... diberimilik kepada orang yang bukan anak Kelantan seperti yang ditakrifkan dalam Enakmen Tanah Kelantan, 1938 tanpa kebenaran Pihak Berkuasa Negeri.  Peruntukan ini dipelihara melalui Jadual Kedua ...

Soalan Lazim

Created on 07 March 2013. Posted in Info Pantas

... e-Tanah? Pelupusan Pendaftaran Hakmilik Strata Kelulusan / kebenaran Pindahmilik /Gadaian Pembangunan Pengambilan Balik Tanah Pesaka Hasil ...

Notis Hak Cipta

Created on 29 January 2013. Posted in Dasar/Polisi

... dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Selatan. ...