Tukar Syarat Tanah

 Mengubah Jenis Penggunaan Tanah

1. Definisi

1. Seksyen 124, Kanun Tanah Negara 1965 memperuntukkan bahawa tuanpunya boleh memohon kepada Pihak Berkuasa Negeri untuk mengubah atau mengenakan jenis penggunaan tanah.

2. Tanah-tanah yang diberi milik di bawah undang-undang terdahulu, iaitu sebelum 1.1.1966, tidak mempunyai jenis penggunaan tanah.  Penggunaan tanah-tanah ini dikawal melalui peruntukan Seksyen 53(2) dan 53(3) Kanun Tanah Negara.

    Bagi tanah-tanah yang syarat-syarat nyatanya ‘first grade’sekiranya hendak dimajukan, tidak perlu tindakan di bawah Seksyen 124, KTN.  Mengikut pemberitahuan undang-undang 478(Legal Notification 478) (dikeluarkan di bawah Seksyen 439, KTN) menyatakan:-.

 

2. Peruntukan Undang-Undang
    
2.1 Sek.124. Kuasa Pihak Berkuasa Negeri Untuk Mengubah Syarat dll. Atas Permohonan Tuanpunya.

(1)  Tuanpunya mana-mana tanah bermilik bolehlah memohon kepada Pihak Berkuasa Negeri di bawah seksyen ini untuk :-

a)   pengubahan mana-mana jenis penggunaan tanah yang tanah itu pada masa itu, tertakluk atau, jika ianya tidak tertakluk sedemikian, untuk pengenaan mana-mana jenis ke atasnya;

b)  pembatalan apa-apa syarat nyata atau sekatan kepentingan yang dicatiterakan di atas, atau disebut di dalam, dokumen hakmilik tanah itu atau penghapusan perbahasan ‘padi’ dari dokumen itu, atau apa-apa perbahasan lain yang oleh sebabnya tanah itu tertakluk pada masa itu kepada syarat tersirat seperti yang ditetapkan dalam Seksyen 119; atau

c)  memotong daripada dokumen hakmilik ungkapan ‘getah’, ‘kampung’ atau mana-mana ungkapan lain mengenai kegunaan tanah, dan untuk mengenakan syarat-syarat nyata yang lain mengenai kegunaan tanah;

d)   pemindaan apa-apa syarat nyata atau sekatan kepentingan yang tercatitera di atas, atau disebut di dalam dokumen hakmilik tanah itu, atau pengenaan apa-apa syarat yang baru atau sekatan kepentingan.

2.2 Sek.124A Permohonan secara serentak untuk pecah sempadan tanah dan di bawah seksyen 124(1) mengenai petak-petak pecah sempadan yang dicadangkan itu.

(1)  Tuan punya bagi mana-mana tanah yang diberi milik boleh memohon kepada Pihak Berkuasa Negeri untuk meluluskan pecah sempadan tanag dan pada yang sama membuat permohonan di bawah subseksyen (1) 124 mengenai petak-petak pecah sempadan yang dicadangkan itu.

(1A) Di mana permohonan berkenaan dengan tanah estet :-

a) Pentadbir Tanah merujuk mengenainya kepada Lembaga Tanah Estet yang ditubuhkan di bawah seksyen 124A bagi tujuan sokongan; dan

b) Setiausaha Lembaga Tanah estet hendaklah menyampaikan sokongan-sokongan lembaga secepat mungkin kepada Pentadbir Tanah.

(2) Sesuatu permohonan di bawah subseksyen (1) seksyen 124 mengenai petak-petak pecah sempadan yang dicadangkan itu hendaklah dibuat dalam Borang 7D, dan akan dilayan dan diselenggarakan di bawah seksyen 124 sebagai suatu permohonan berasingan di bawah subseksyen (1) seksyen 124, mengenai tiap-tiap petak pecah sempadan yang dicadangkan itu.

(3) Kelulusan permohonan untuk pecah sempadan tanah dan kelulusan permohonan-permohonan di bawah subseksyen (1) seksyen 124 mengenai petak-petak pecah sempadan yang dicadangkan itu hendaklah kedua-kedua bersyarat atas pemohon memenuhi, semua petak pecah sempadan, dalam tempoh tertentu sebagaimana yang akan dinyatakan oleh Pihak Berkuasa Negeri semua syarat yang akan dikenakan di bawah subseksyen (5) seksyen 124 mengenai tiap-tiap petak pecah sempadan yang dicadangkan itu.

(4) Bagi maksud permohonan untuk pecah sempadan di abwah subseksyen (1), permohonan akan dianggap seolah-olah sebagai suatu permohonan di bawah seksyen 135 dan peruntukan-peruntukan seksyen-seksyen 136, 137, 138 dan 139 hendaklah terpakai setakat mana peruntukan-peruntukan itu tidak berlawanan dengan peruntukan peruntukan seksyen ini, dan dalam menimbangkan permohonan tersebut Pihak Berkuasa Negeri Tanah, mengikut mana-mana yang berkenaan, atau boleh mengarahkan Pengarah Negeri atau Pentadbir Tanah, mengikut mana yang berkenaan, untuk menjalankan semua atau sebahagian daripada kuasa-kuasa itu.

2.3 (Act 56 of 1965) National Land Code

  Peraturan Tanah Negeri - 2005

                                           3. Pekeliling-pekeliling dan Arahan

  • MMK pada 21.2.2001 telah bersetuju iaitu pengiraan premium tambahan mengikut fomula baru berkuatkuasa pada 1.3.2001.
  • Pekeliling 6/87 menerangkan dasar mengenai bayaran premium tambahan dan cukai tanah bagi permohonan-permohonan mengubah jenis penggunaan tanah dan pekeliling 1/2001 menggantikan pekeliling 6/87.
  • Arahan PTg bilangan 2/2001  - tempoh sah bagi ulasan jabatan teknikal untuk MMK. PBN pada 19.9.2001 telah memutuskan bahawa tempoh sah (validity period) ulasan jabatan teknikal adalah sah selama satu tahun. Selepas tempoh masa itu, jabatan –jabatan yang berkenaan dikehendaki memberi ulasan baru.

                                     4.Ciri-Ciri Utama/Perkara-Perkara Penting

a) Mengubah jenis penggunaan  tanah bermaksud mengubah  penggunaan tanah bagi membolehkannya digunakan selain daripada jenis penggunaan sekarang, umpamanya pertanian kepada bangunan.

b) Tukar jenis penggunaan tanah adalah untuk keseluruhan lot dan bukannya sebahagian tanah.

c) Permohonan hendaklah dibuat oleh tuan tanah berdaftar atau pihak-pihak lain yang diberi kuasa olehnya.

d) Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berdaftar ke atas tanah itu memberi persetujuan ke atas permohonan tersebut.

e) Cukai tanah bagi tanah berkenaan telah dijelaskan sepenuhnya.

f) Permohonan untuk tukar syarat tanah dan mengeluarkan daripada kawasan tanah bukit yang diwartakan boleh dibuat serentak di dalam satu permohonan yang sama.

Lesen Pendudukan Sementara

1. Definisi

Lesen Pendudukan Sementara ialah satu bentuk pelupusan tanah oleh Pihak Berkuasa Negeri iaitu satu cara di mana Pihak Berkuasa Negeri membenarkan tanah tertentu diduduki atau digunakan seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 42(1) (c) KTN.

2. Peruntukan Undang-Undang

2.1 Seksyen 42(1) (c), KTN

      Kuasa pelupusan

(1)  Tertakluk kepada Seksyen kecil (2) Pihak Berkuasa Negeri hendaklah mempunyai kuasa di bawah Akta ini:-

(c)   untuk membenarkan pendudukan tanah Kerajaan, tanah rezab dan tanah lombong di bawah Lesen Pendudukan Sementara yang dikeluarkan menurut peruntukan-peruntukan Bab 2 Bahagian Empat;

2.2  Seksyen 43, KTN  

       Orang-orang dan badan-badan yang boleh dilupuskan tanah kepadanya.
      Tertakluk kepada peruntukan Bahagian Tiga Puluh Tiga (A), Kuasa pelupusan yang diberi kepada Pihak Berkuasa Negeri oleh Seksyen 42 bolehlah dijalankan hanya untuk faedah, dan permohonan untuk menjalankan kuasa itu bolehlah diterima hanya daripada orang-orang atau badan-badan berikut:-

a) manusia selain daripada remaja;

b) perbadanan-perbadanan yang mempunyai kuasa di bawah perlembagaan mereka untuk memegang tanah;

c) raja-raja pemerintah, kerajaan, organisasi dan lain-lain orang yang diberikuasa untuk memegang tanah di bawah peruntukan-peruntukan Ordinan Keistimewaan Diplomatik dan Konsular, 1957;

d) badan-badan yang diberikuasa secara nyata untuk memegang tanah di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain.

    Dengan syarat bahawa tidaklah menjadi perlu bagi sesebuah perbadanan mempunyai kuasa memegang tanah untuk membolehkannya memohon, dan dikeluarkan kepadanya, sesuatu permit untuk mengeluarkan dan mengambil bahan-bahan batuan.

2.3 Seksyen 65, KTN

       Kuasa Melesenkan Pendudukan Tanah Kerajaan, Tanah Lombong dan Tanah Rizab

(1)   Pihak Berkuasa Negeri bolehlah, menurut peruntukan-peruntukan Bab ini dan mana-mana kaedah di bawah Seksyen 14, membenarkan pendudukan sementara di bawah lesen –

a) tanah Kerajaan;

b) tanah lombong yang pada masa itu tidak digunakan untuk maksud-maksud perlombongan;

c) tanah rizab pada masa itu tidak digunakan untuk maksud-maksud yang ianya dirizabkan ;

(2)   Lesen-lesen pendudukan sementara bolehlah dikeluarkan untuk apa-apa maksud selain daripada apa yang ditegah oleh Seksyen kecil (2) Seksyen 42.
 
2.4  Sek.66, KTN
       Pengeluaran Lesen Pendudukan Sementara.

   Lesen-lesen pendudukan sementara bolehlah, tertakluk kepada apa-apa arahan yang sebaliknya oleh Pihak Berkuasa Negeri dan kepada peruntukan-peruntukan mana-mana kaedah di bawah Seksyen 14, dikeluarkan dan diperbaharui bagi Pihak Berkuasa Negeri -

a) dalam hal tanah Kerajaan, oleh Pentadbir tanah;

b) dalam hal tanah lombong, oleh Pentadbir Tanah yang bertindak dengan kelulusan -
i) Merinyu Kanan Galian, atau mana-mana pegawai lain yang pada masa itu boleh ditugaskan dengan pentadbiran di dalam Negeri itu mengenai apa-apa undang-undang bertulis yang berkaitan dengan perlombongan, dan juga dengan kelulusan mana-mana pemegang pajakan tanah itu;

ii) orang atau badan yang pada masa itu berhak mendapat kepentingan pajakan atau sijil perlombongan  dalam persoalan;

c) dalam hal tanah rizab -

i) oleh Pentadbir Tanah yang bertindak dengan kelulusan pegawai pada masa itu mempunyai kawalan ke atasnya; atau

ii) oleh Pegawai itu, bila dan setakat mana yang ianya diwibawakan selaku pegawai itu oleh Pihak Berkuasa Negeri;

  Dengan syarat bahawa tiada apa-apa dalam seksyen ini boleh mewibawakan Pentadbir Tanah untuk mengeluarkan lesen pendudukan sementara mengenai mana-mana sungai sebagaimana yang diisytiharkan oleh Pihak Berkuasa Negeri melalui pemberitahuan dalam Warta bagi maksud proviso ini.

2.5 Sek. 67, KTN

   Jangkamasa, Syarat-Syarat, dll.
   dan bentuk Lesen Pendudukan Sementara.

(1) Kecuali setakat mana yang ditetapkan sebaliknya, tiap-tiap lesen pendudukan sementara selain dari yang mana Seksyen 69 dipakai (iaitu, satu lesen pendudukan sementara yang disatukan dengan satu permit untuk mengeluarkan dan mengambil bahan batuan) hendaklah dikeluarkan bagi satu tempoh yang tamat tidak lewat daripada penghujung tahun kalendar yang ianya bermula; dan tertakluk kepada Seksyen kecil (3) bolehlah diperbaharui pada tiap-tiap tahun;

Dengan syarat bahawa satu lesen yang dikeluarkan untuk maksud membolehkan mana-mana pertunjukan awam atau hiburan diadakan bolehlah dikeluarkan untuk apa-apa tempoh lain sebagaimana yang sesuai dalam keadaan-keadaan itu.

(2) Tiap-tiap lesen pendudukan sementara akan mempunyai kesan-kesan tertakluk kepada apa-apa peruntukan sebagaimana yang terkandung di dalamnya, setakat mana yang tidak bercanggah dengannya, kepada apa-apa peruntukan lain yang akan ditetapkan.

(3) Tertakluk kepada syarat di bawah mana satu lesen pendudukan sementara telah dikeluarkan, Pentadbir Tanah bolehlah atas permohonan oleh pemegang lesen membaharui lesen sedemikian itu bagi satu tempoh yang tidak lebih dari satu tahun calendar:

Dengan syarat bahawa tidaklah boleh ada lebih dari tiga pembaharuan yang dibuat mengenai sesuatu lesen pendudukan sementara melainkan suatu kebenaran bertulis yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri telah didapati terlebih dahulu.

(4) Tiap-tiap lesen pendudukan sementara selain dari yang mana Seksyen 69 dipakai hendaklah dibuat di atas Borang 4A, dan dalam hal pembaharuan lesen sedemikian itu hendaklah dicatiterakan suatu nota pembaharuan itu dan tarikh yang ianya dijangka tamat.

Panduan Pemberimilikan Tanah Kerajaan

Panduan Permohonan

               Senarai Semak                 Proses Kerja                Carta Alir

1. Definisi

Tanah, pada mulanya, terletak hak pada Kerajaan Negeri.  Ianya kemudiannya, membenarkan

penggunaannya atau pendudukan di atasnya secara pegangan hakmilik, lesen pendudukan

sementara, atau secara perizapan, atau untuk pengeluaran bahan batuan yang diberi secara

pengeluaran permit atau apa-apa hak lain di bawah KTN.  Apabila pemberimilikan disempurnakan,

iaitu setelah hakmilik bagi sesekeping tanah itu didaftarkan, hak atasnya berpindah daripada

Pihak Berkuasa Negeri kepada orang atau badan yang namanya tercatat dalam hakmilik itu

tertakluk kepada syarat-syarat tertentu.  Petuntukan-peruntukan berhubung pemberimilikan

kebanyakannya didapati di Bahagian Lima KTN.

Dalam seksyen 5, KTN, “berimilik” bermakna “melupuskan tanah Kerajaan untuk selama-lamanya

atau untuk suatu tempoh beberapa tahun, sebagai balasan bayaran cukai tanah, dan selainnya

selaras dengan peruntukan seksyen 76, atau apabila digunakan  berkaitan dengan tempoh

sebelum mula berkuatkuasa Akta ini, untuk melupuskan tanah Kerajaan untuk selama-lamanya

atau untuk suatu tempoh beberapa tahun di bawah undang-undang tanah terdahulu

(yang bukannya undang-undang mengenai lombong).  Dalam seksyen yang sama “tanah  berimilik”

bermakna “mana-mana tanah (termasuk mana-mana petak bangunan yang dipecah bahagi)

berkenaan dengannya suatu hakmilik berdaftar pada masa itu sedia ada baginya, sama ada

tetap atau sementara, sama ada untuk selama-lamanya atau untuk suatu tempoh beberapa tahun,

dan sama ada diberikan oleh oleh Pihak Berkuasa Negeri di bawah Akta ini atau dalam

menjalankan kuasa-kuasa yang diberikan oleh mana-mana undang-undang tanah terdahulu,

tetapi tidak termasuk tanah lombong”.

2. Peruntukan Undang-Undang

 

Seksyen 43

2.1

Seksyen 43 KTN menyenaraikan orang atau badan yang boleh memohon pemberimilikan tanah

Kerajaan.  Mereka ialah:-


    (a)

orang sebenar yang telah mencapai umur dewasa (menurut Akta Umur Dewasa, 1971)

– seksyen 43(a) KTN.

    (b)

 perbadanan yang mempunyai kuasa di bawah perlembagaannya untuk memiliki tanah

(seksyen 43(b) KTN – mereka terdiri daripada:-

            (i)

perbadanan yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat, 1965 yang diberi kuasa

memiliki tanah di bawah memorandum persatuannya;

           (ii)

pertubuhan perbadanan yang ditubuhkan di bawah undang-undang Persekutuan atau

Negeri dan yang diberi kuasa untuk memiliki tanah di bawah Akta atau Enakmen

yang mewujudkannya – misalnya Pesuruhjaya Tanah Persekutuan di bawah

Akta Pesuruhjaya Tanah Persekutuan 1957, Perbadanan Pembangunan Bandar

di bawah Akta Perbadanan Pembangunan Bandar 1971 sekarang telah dibubarkan,

Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor di bawah Enakmen Perbadanan Kemajuan

Negeri Selangor 1964 dan Setiausaha Kerajaan, Perak di bawah Enakmen Setiausaha

Kerajaan Negeri Perak (Pemerbadanan) 1951; dan

          ( iii)

syarikat kerjasama yang ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993;

     (c)

raja pemerintah, kerajaan, pertubuhan dan orang-orang lain yang dibenarkan memiliki tanah

di bawah undang-undang yang pada masa ini berkuatkuasa berhubung dengan hubungan

diplomatik,hubungan konsular dan pertubuhan antarabangsa (seksyen 43(c) KTN); dan

     (d)

Pertubuhan yang didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966 dan kesatuan sekerja yang

didaftarkan di bawah Akta Kesatuan Sekerja 1959 (seksyen 43(d) KTN).

Dalam hal perbadanan yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat, 1965, PT hendaklah memastikan

daripada memorandum persatuannya sama ada ia boleh memiliki tanah atau tidak.  Berhubung

dengan mana-mana pertubuhan perbadanan yang ditubuhkan di bawah undang-undang

Persekutuan atau Negeri, ia hendaklah menyemak sama ada undang-undang yang menubuhkan

badan tersebut membenarkan ia memiliki tanah atau tidak.

Dalam  pelbagai undang-undang perizapan Melayu, permohonan tanah daripada orang bukan

Melayu tidak boleh dilayan jika ia memohon tanah dalam kawasan rizab Melayu.

Sungguhpun demikian, ada pengecualian ke atas sekatan ini. Dalam Enakmen Perizapan

Melayu NMB Bab 142) misalnya, badan-badan yang dikecualikan daripada sekatan ini ialah

mereka yang tersenarai dalam Jadual Ketiga Enakmen tersebut.  Antara badan yang tersenarai

ialah Pesuruhjaya Tanah Persekutuan dan syarikat kerjasama (tertakluk kepada syarat tambahan

negeri masing-masing).

Di negeri Kelantan, tanah Kerajaan tidak boleh diberimilik kepada orang yang bukan anak

Kelantan seperti yang ditakrifkan dalam Enakmen Tanah Kelantan, 1938 tanpa kebenaran Pihak

Berkuasa Negeri.  Peruntukan ini dipelihara melalui Jadual Kedua Belas KTN.

Bahagian Tiga Puluh Tiga (A) KTN juga menghalang tanah Kerajaan diberimilik kepada individu

warganegara asing (bukan warganegara) dan syarikat asing tanpa memperolehi terlebih dahulu

kelulusan Pihak Berkuasa Negeri kecuali pemberimilikan untuk tujuan perusahaan.

Walau bagaimanapun dengan berkuatkuasanya Akta KTN (Pindaan) 2001 (Akta A1104),

kaedah-kaedah boleh dibuat oleh Pihak Berkuasa Negeri untuk mengecualikan mereka daripada

Bahagian Tiga Puluh Tiga (A) selaras dengan arahan yang diberi oleh Majlis Tanah Negara.

Seksyen 76

2.2

Seksyen 76, KTN, 1965 Pemberimilikan Tanah Kerajaan di bawah Akta ini hendaklah

mengandungi pelupusannya oleh Pihak Berkuasa Negeri:-

     (a)

Untuk satu tempoh yang tidak lebih dari sembilan puluh sembilan tahun;

         (aa)

Untuk selama-lamanya:-

 

(i) di mana Kerajaan Persekutuan memerlukan Pihak Berkuasa Negeri memberi 

    pemberimilikan untuk selama-lamanya kepada Kerajaan Persekutuan atau pihak

    berkuasa awam atau jika Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri bersetuju untuk

    memberi suatu geran kekal kepada Kerajaan Persekutuan;

              

(ii) di mana Pihak Berkuasa Negeri berpuas hati bahawa tanah itu akan digunakan untuk

     tujuan awam; atau

             

(iii) di mana Pihak Berkuasa Negeri berpuas hati bahawa terdapat keadaan-keadaan khas

    yang memerlukan pemberimilikan untuk selama-lamanya

 

(b) Sebagai balasan pembayaran cukai sewa tahunan;

 

(c) Sebagai balasan pembayaran premium, kecuali Pihak Berkuasa Negeri fikiran patut untuk

      melepaskan daripadanya dalam mana-mana hal tertentu;

 

(d) Kecuali Pihak Berkuasa Negeri mengarahkan sebaliknya menurut seksyen kecil (5)

      seksyen 52, tertakluk kepada suatu jenis penggunaan tanah yang ditentukan menuurut

      subseksyen (2) dan (3) seksyen itu; dan

    

(e)Tertakluk kepada apa-apa syarat dan sekatan kepentingan sebagaimana yang dikenakan

    oleh Pihak Berkuasa Negeri di bawah mana-mana peruntukan Akta ini atau boleh dikenakan

    kepadanya oleh sebab peruntukan Akta ini;

Dengan syarat bahawa tiada apa jua dalam perenggan (aa) boleh membenarkan Pihak Berkuasa

Negeri untuk melupuskan mana-mana bahagian tepi pantai atau dasar laut untuk suatu tempoh

tidak melebihi sembilan puluh sembilan tahun; dan perenggan (d) tidak akan dipakai mengenai

pemberimilikan tanah di bawah Akta ini menurut kelulusan yang diberi oleh Pihak Berkuasa Negeri

sebelum permulaan akta ini.

 

3.Pekeliling-Pekeling Dan Surat-Surat Arahan:

3.1     5/87, 6/87, 7/88, 1/89, 3/96, 1/94, 2/94, 4/94 dan 1/96.

3.2     2/2001 – tempoh sah ulasan jabatan teknikal.

3.3     Pekeliling KPTG Bil. (19) 80 untuk menyambung tempoh pajakan.

3.4     Pekeliling KPTG Bil. 1/1997 – premium namaan RM1,000.00 setiap tapak sekolah.

3.5     Pekeliling SUK Bil (3) 2004 Garis Panduan Penyediaan Kertas MMK -

         Surat PTG/PP/S/45(7) bth. 14/10/93.

3.6     Surat PTG/G/001(126) bth. 10/3/94 – penentuan kadar bayaran premium pemberimilikan

          semula di Kampong Baru yang tamat tempoh.

3.7     Surat PTG/PMP/SPS/310(6) bth. 13.3.2000 – Pekeliling 7/88 – rayuan bayaran ansuran.

3.8     Bil. 146 dlm. PTG/G/001 bth. 25.7.1996 – pelarasan tamat tempoh pajakan di

         Perkampungan Baru – 31.12.2020.

3.9     Arahan PTG Bil. 1/2000 – draf Kertas MMK bagi semua permohonan tanah.

3.10   Penurunan kuasa melanjutkan bayaran pemium sehingga 6 bulan sahaja. 

         PTG/PP/S/45(49) – 21/10/93.

3.11   Tapak kubur/tempat bakar mayat – semua institusi agama – Geran selama-lamanya –

         PTG/G/001(125) – 26.2.96.

3.12   Surat PTG/PP/1077(25) bth. 10.3.94 – kadar bayaran premium yang berpatutan bagi tanah

         Kerajaan Negeri yang diberimilik kepada Kerajaan Persekutuan

3.13   Arahan PTG/389 –  pengeluaran hakmilik bagi rumah kos rendah kerajaan (jenis teres).

    20
    17
    3
    16
    5

c b eperkhidmatan

h g 30