Unit Pelupusan Tanah

 • Permohonan tanah biasa oleh orang perseorangan/swasta, jabatan kerajaan yang kurang dari 10 ekar.
 • Permohonan tanah besar-besaran berkelompok .
 • Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS).
 • Permohonan untuk Sijil Kebenaran Carigali (SKC) dan Pajakan Lombong (SL/PL).
 • Permohonan tanah dibawah dasar penswastaan.
 • Permohonan rayuan pengurangan premium.
 • Permohonan pecah bahagian bangunan dan pendaftaran hakmilik strata.

Unit Penguatkuasaan Dan Teknikal

 • Menyiasat dan menyediakan laporan aduan orang ramai.
 • Membuat laporan tanah mengenai permohonan permit pengeluaran bahan batuan, permohonan tanah melalui penswastaan dan pengambilan balik tanah.
 • Urus setia Jawatankuasa Khas Pengambilan balik tanah .
 • Menjalankan penguatkuasaan terhadap pengeluaran bahan batuan tanpa permit.
 • Menyediakan pelan tapak cadangan pembangunan.

Unit Pembangunan Tanah

 • Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula tanah.
 • Permohonan serentak pecah sempadan dan ubah syarat tanah.
 • Permohonan ubah syarat , pecah sempadan/bahagian tanah.
 • Permohonan penyatuan tanah.
 • Memproses permohonan penukaran jenis penggunaan tanah dari pertanian kepada industri.
 • Pemberian milik tanah di bawah Akta Tanah.
 • Memproses permohonan pecah sempadan/bahagian, pemberisn milik tanah dan penyerahan semula untuk tujuan membangunkan tanah di atas tanah milik.

Unit Hasil

 • Menyelaras, memungut hasil dengan cara yang lebih berkesan.
 • Melicinkan perjalanan sistem pembayaran cukai/hasil setempat.
 • Menyelaraskan laporan pungutan hasil bulanan.
 • Mengumpul maklumat berkaitan hasil tanah bagi tujuan pemantauan .
 • Merangka dasar dan perancangan kutipan tahunan hasil tanah.

Unit Pendaftaran

 • Mendaftar hakmilik tanah.
 • Mendaftar urusniaga dan bukan urusniaga.
 • Menerima suratcara urusniaga dan bukan urusniaga.
 • Menyemak dokumen untuk menentukan kelayakan pendaftaran selaras dengan peraturan dan perundangan.
 • Membuat catatan memorial pendaftaran ke dalam dokumen hakmilik daftar komputer.
 • Menyedia dan mendaftar hakmilik sementara dan hakmilik kekal.
 • Menyediakan sijil carian rasmi dan carian persendirian bagi tanah milik.
 • Menyemak dan menjilid dokumen hakmilik, suratcara urusniaga dan bukan urusniaga.

    20
    17
    3
    16
    5

c b eperkhidmatan

h g 30